En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), li informem que:

La web de El teu Espai és propietat de Maria Antonia Roca Lozano amb DNI 40861287Q, afiliada en la Tresoreria General De La Seguretat Social (TGSS).

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DE LA WEB

Els noms de domini teuespai.com i salaeventoslleida.com són titularitat de El teu Espai i el seu ús exclusiu està reservat a aquest.

El portal oficial de El teu Espai és www.teuespai.com i, tant aquest com la resta de portals sota els dominis citats, tenen per objecte facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta empresa realitza i dels productes i serveis que presta.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts inclosos en ell, implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

El teu Espai es reserva la facultat d'efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu Web o en la configuració i presentació d'aquesta.

A fi de mantenir actualitzada la informació publicada als portals, els continguts del mateix podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits a qualsevol moment, per la qual cosa serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I FRAMES

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en la mateixa, són titularitat de El teu Espai o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts en el lloc web.

El teu Espai prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts dels nostres portals.

L'ús dels continguts haurà de respectar el seu llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que intervingui prèvia i expressa autorització de El teu Espai.

El teu Espai autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pel portal, sempre que concorrin totes i cadascuna de les següents condicions:

  1. Es mantingui la integritat dels continguts, documents o gràfics.
  2. Es citi expressament a El teu Espai com a font i origen d'aquells.
  3. El propòsit i la finalitat de tal ús sigui compatible amb les finalitats de la Web i/o l'activitat de El teu Espai.
  4. No es pretengui un ús comercial, quedant expressament prohibides la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilación.

Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat per El teu Espai, prèvia i expressament.

Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, El teu Espai reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant un sol esment o aparició a la Web l'existència de drets ni de responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc recoltzament, patrocini o recomanació.

El teu Espai declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que la nostra Web pogués estar violant els seus drets, preguem que es posi en contacte amb El teu Espai.


RESPONSABILITAT

El teu Espai no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la Web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que El teu Espai desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l'accés a la Web del teu Espai com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

El teu Espai no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'Usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

El teu Espai no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de El teu Espai.

No obstant això i en compliment del que es disposa en la LSSI, El teu Espai es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, preguem que es posi en contacte amb El teu Espai.

El teu Espai no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen al seu Web, per la qual cosa en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant de les mateixes.


LINKS O HIPERENLLAÇOS

Els enllaços continguts a la nostra Web poden dirigir a continguts Web de tercers. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguin interessar a través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a El teu Espai, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, El teu Espai no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació alguna entre El teu Espai i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. El teu Espai tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l'accés o ús de la mateixa.

Els enllaços a les web de El teu Espai hauran de respectar les següents condicions:

  1. L'establiment de l'enllaç no suposarà cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de El teu Espai amb la pàgina que realitza l'enllaç.
  2. La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
  3. El teu Espai podrà sol·licitar que es retiri un enllaç al seu web, sense necessitat d'al·legar causa alguna. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de El teu Espai.
  4. No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment del hiperenlace pugui oferir. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.
  5. La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenlaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a El teu Espai exceptuant aquells que formin part del mateix hiperenlace.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Accedeixi a la nostra Política de Protecció de Dades Personals.


POLÍTICA DE COOKIES

Accedeixi a la nostra Política de Cookies.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present Web, serà la llei espanyola (en vigor).

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita de la Web o de l'ús dels serveis que en ella es puguin oferir, El teu Espai i l'Usuari acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de la ciutat de Lleida, Espanya.